Datorregler och användaravtal

REGLER FÖR FRIBERGASKOLANS DATORANVÄNDARE

 

Elever och personal på Fribergaskolan har egna, personliga 1-1-datorer och ett personligt konto med tillgång till Fribergaskolans trådlösa uppkoppling till internet. Du som elev har ständig tillgång till skolans tjänster både på skolan och hemma. För denna tjänst gäller följande regler:

 

 1. Du använder bara ditt eget konto:
 • låna inte lösenord av någon.
 • låna inte ut ditt eget lösenord till någon.
 • lösenord ska vara hemliga eftersom de är dina personliga nycklar till skolans trådlösa nätverk, din e-post och tjänster via www.edu.danderyd.se.
 • logga alltid ut när du avslutat ditt arbete.

 

 1. Din 1-1-dator är ett verktyg i skolarbetet:
  • du ansvarar för att den är laddad och med på lektionerna.
  • på lektionerna deltar du enbart i digitala nätverk som har med dina studier att göra.
  • datorn ska aldrig användas på fel sätt. Allt typ av spel/program som inte har att göra med skolarbetet är förbjuden under lektionerna.
  • om du är tveksam fråga din lärare, då blir det inga missförstånd.

 

 1. Netikett = regler för uppträdande på internet   
 • samma regler gäller på internet som på skolan i övrigt.
 • du uppträder alltså schysst när du använder internet och tjänsterna via skolans trådlösa nätverk.
 • det innebär att du använder ett trevligt språk och att du kan stå för allt du skriver, skickar och publicerar. All form av rasism och diskriminering är förbjuden.
 • självklart är fusk inte tillåtet och du stjäl inte andras arbeten.

 

 1. Du representerar din skola
 • Tänk på att det alltid syns vem som varit aktiv på nätet. Det går också alltid att se i efterhand

           vilka sidor någon besökt på internet.

 

 1. Skolan har rätt att se vad du lagrar på ditt konto och vad du gör på Internet när du surfar från skolans IP-adress.
 • om det är något som inte passar sig att finnas där eller om du inte följer skolans regler för datoranvändning kommer dina föräldrar att kontaktas och en plan att göras upp för att du ska använda din 1-1-dator på rätt sätt.

 

 1. Du får inte använda datorn eller skolans uppkoppling i brottslig verksamhet.

 

 1. Var rädd om din 1-1-dator och skolans övriga utrustning
 • vi har ett gemensamt ansvar för skolans utrustning för att allt ska fungera på bästa sätt.
 • du ska vara rädd om din 1-1-dator. När datorn inte används ska den alltid försvaras i där för avsedd fodral/väska (gäller elever som har en Macbook Air). Vätska får inte förekomma i närheten av datorn. Den får inte lämnas i skolans omklädningsrum eller andra obevakade lokaler. Används den inte ska den förvaras i ditt låsta elevskåp.

 

 1. Påföljder vid otillåten användning, på Fribergaskolan är det följande rutiner som gäller:
 • Första gången det händer får eleven en tillsägelse. Om detta inte hjälper tar undervisande lärare hand om elevens dator och lämnar in den till expeditionen där den förvaras under resten av dagen. Eleven kan hämta datorn vid skoldagens slut.

   

 • Upprepas den otillåtna användningen av datorn är det viktigt att föräldrar involveras. Föräldrar får då komma till skolan och hämta ut datorn. Om expeditionen inte är öppen när datorn ska hämtas får föräldern komma och hämta ut den en annan dag.

LÅNEAVTAL (7:orna 2018)

 • 1 Inledning

Fribergaskolan lånar ut utrustningen till eleven för att skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Utrustningen skall ses som kursmaterial och är avsedd att vara elevens redskap i skolarbetet under utbildningsperioden.

Denna ansvarsförbindelse utgör ett kompletterande tillägg till dokumentet Regler för Fribergaskolans datoranvändare.

 • 2 Leverans

Utrustningen kvitteras ut när denna ansvarsförbindelse är underskriven av eleven (nedan kallad låntagaren) och dennes vårdnadshavare. Genom undertecknandet har eleven och dennes vårdnadshavare accepterat villkoren i låne- avtalet.

 • 3 Vård och användning under låneperioden

Utrustningen är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet både i skolan och hemma.

Låntagaren skall vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande sätt. Instruktioner och manualer eller liknande som följer med utrustningen skall följas.

Det åligger låntagaren att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen med beaktande av att utrustningen är att betrakta som stöldbegärlig egendom.

Av säkerhetsskäl är eleven skyldig att efter skoldagens slut ta hem utrustningen för förvaring. Det är inte tillåtet att lämna kvar utrustningen inlåst i elevskåp mån-tor efter kl 21.00 och fredag kl 18.30. Under dagtid/skoltid ska datorn förvaras i elevskåpen när eleverna inte använder datorn. Datorn får inte lämnas utan uppsikt. Datorn får absolut inte lämnas i idrottens omklädningsrum på grund av stöldrisken.

Låntagaren är också ansvarig för att laddare, batteri och annan kringutrustning hanteras varsamt och återlämnas när låneperioden löper ut om detta alternativ väljs. (Se § 7)

Låntagaren ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagar och regler t ex genom nedladdning och lagring av upphovsrättsskyddat material samt Fribergaskolans regler för datoranvändare. Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte finnas lagrat i utrustningen.

Information som lagras i utrustningen eller i annan anvisad lagringstjänst ska skyddas i vederbörlig ordning. Låntagaren ansvarar själv för att säkerhetskopiera sitt arbete och väsentligt data som sparas i utrustningens lokala lagringsenheter. Säkerhetskopiering kan ske på bärbar lagringsmedia, t ex USB-minne eller annan lagringstjänst.

Låntagaren ska omgående anmäla till Fribergaskolan vid misstanke om att någon nyttjat eller försökt nyttja låntagarens behörigheter för åtkomst av information eller it-system.

 • 4 Fel, förlust eller stöld

Låntagaren får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på utrustningen och inte heller märka utrustningen enligt eget tycke.

Utlånad utrustning är garantiförsäkrad under låneperioden. Om utrustningen skadas på ett sätt som beror på ovarsam användning och/eller inte täcks av garantin kan låntagaren bli ersättningsskyldig för återanskaffning eller reparation av utrustningen.

I händelse av skada, stöld eller förlust av utrustningen skall låntagaren anmäla detta till skolan. Låntagaren ansvarar för förlust av utrustningen som orsakas av felaktig förvaring, vårdslöst eller uppsåtligt handlande.

 • 5 Äganderätt

Utrustningen är Fribergaskolans egendom. Låntagaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att skolans äganderätt äventyras.

 • 6 Överlåtelse

Låntagaren får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt denna ansvarsförbindelse.

 • 7 Låneperiod

Ansvarsförbindelsen gäller från det att låntagaren erhållit utrustningen till dess att den återlämnas till Fribergaskolan och är bindande under hela låneperioden, om uppsägning enligt § 8 inte sker.

Efter låneperiodens utgång erbjuds låntagaren att köpa utrustningen till en kostnad av 2500 kr.

 • 8 Uppsägning och upphörande

Lånet kan sägas upp i följande fall: a) om låntagaren bryter mot bestämmelser enligt denna ansvarsförbindelse b) om låntagarens studier på Fribergaskolan upphör.

Om ansvarsförbindelsen upphör har låntagaren ansvaret för att skyndsamt återlämna utrustningen till av Fribergaskolan angiven plats. Utrustningen skall vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garanti.