Elevhälsan

Skolkurator

Kurator Peter Svanberg

 

Jag heter Peter Svanberg och arbetar som skolkurator på Fribergaskolan. Jag är socionom och har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i grunden och många års erfarenhet av arbete i skolor.

 Mitt arbete är att hjälpa elever med små och stora bekymmer i skolan och privatlivet. Ibland vill man prata med någon, men känner att man inte kan vända sig till föräldrar eller kompisar. Det kan gälla allt från skolarbete och stress till konflikter, trakasserier. Kränkningar, sorg, eller andra tunga tankar.
Allt sådant kan jag hjälpa elever med genom samtal eller coachning. Ibland räcker det att träffas en gång, ibland behöver man ha en serie med samtal.
Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är oroliga för sina barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp.
Förutom detta är ett av mina viktigaste uppdrag att arbeta med den sociala miljön på skolan, vilka jag gör tillsammans med övrig personal, för att skapa en så god social miljö som möjligt på Fribergaskolan

 

Välkommen att höra av dig!

Skolsköterska

 

Skolsköterska: Sara Nyquist
Tfn: 08-56891507
E- post: Sara.nyquist@danderyd.se

 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att skapa en trygg lärmiljö som ger förutsättningar för elevers utveckling och lärande.

Elevhälsan ska även arbeta för att identifiera och undanröja hinder för elevers lärande och utveckling. Att skapa förutsättningar för alla elever ger också bättre möjlighet för elever i behov av särskilt stöd, vilka elevhälsan har ett särskilt ansvar för.

Elevhälsans Medicinska Insats, EMI, består bland annat av:

Hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller samt hälsosamtal.

Stödsamtal

Hälsoupplysningar

Råd och stöd till föräldrar och elever

Vaccination


Skolläkare: Maria Bergström

Mottagning enligt överenskommelse med skolsköterskan.


umo.se   (Din ungdomsmottagning på nätet)

Tjejzonen.se

bup.se

Jobba frisk

Ung livsstil

Snorkel

Orka plugga

Skolpsykolog
Jag heter Helena Norström och arbetar som skolpsykolog på Fribergaskolan, just nu på onsdagar.

Jag är en del av skolans elevhälsoteam och arbetar utifrån ett skolperspektiv, vilket innebär att fokus främst ligger på inlärning och pedagogisk problematik. Det kan t.ex. handla om elever som inte når upp till de förväntade målen och kan då ta reda på vilka eventuella hinder som finns för detta.

Målet med mitt arbete i skolan är att stödja elever, personal och vårdnadshavare när oro kring en eller flera elever finns och problemet bedöms vara skolrelaterat. Mina arbetsuppgifter innefattar bl.a. stödsamtal, kognitiv bedömning, psykologisk bedömning, klassrumsobservationer, handleda personal samt inte minst delta i elevhälsoteamsarbetet.

Mitt främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa på ett sätt så att ALLA elever i skolan gagnas. Jag kan även vara behjälplig i att hänvisa elever och vårdnadshavare vidare för att få rätt insatser vid behov.

En del av min roll i skolan är konsultativ och en del av min roll är ”vårdande”. För alla arbetsuppgifter som anses vara ”vård” t.ex. stödsamtal, utredning, psykologisk bedömning och/eller neuropsykiatrisk screening av elev följer jag Hälso- och sjukvårdsnämndens lagstiftning. Det innebär bl.a. journalföringsplikt och samtycke av vårdnadshavare vid elevkontakt.”

Studie- och Yrkesvägledare (SYV)

 

Studie- och Yrkesvägledare: Elisabeth Casell Berghagen
tel 08-5689 1564

 

Studievägledning syftar till att ge eleverna stöd i att göra egna, väl underbyggda val, främst inför gymnasievalet.

För att komma till mig behöver du inte veta vad du ska fråga eller ha färdigformulerade svar, detta undersöker vi tillsammans. Ett samtal handlar om frågor och funderingar eller avsaknaden av dem, om framtiden och om att göra ett stort val.
Så titta gärna förbi! Jag sitter bredvid expeditionen.

Välkomna