FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Utmärkelser: Qualis

Fribergaskolan bäst i landet enligt den prestigefyllda
Qualis kvalitetsnärverket!


År 2010, blivit Fribergaskolan utsedd till "Årets bästa Qualisskola" vilket innebär att vi,
av de skolor som deltagit i 2010 prestigefyllda Qualis undersökning,
fått det bästa omdömet vad gäller undervisning och kvalitet.


Januari 2011: 

Årets bästa Qualisskola i Sverige2010 ”Årets bästa Qualisskola i Sverige”

Fribergaskolan blivit utsedd till "Årets bästa Qualisskola" vilket innebär att vi, 
av de skolor som deltagit i 2010 Qualis undersökning, fått det 
bästa omdömet vad gäller undervisning och kvalitet.

Vi är mycket glada över att kunna meddela att vi med råge är certifierade av prestigefyllda kvalitetsnätverket Qualis.
Qualis är en modell för systematiskt kvalitetsarbete och bygger på självvärderingar i kombination med en opartisk granskning.
Elever, föräldrar och personal deltog i ett  antal enkätundersökningar som ledde till certifiering med följande motivering:
"Granskningen av Fribergaskolan uppvisar en skola av mycket hög kvalitet. Det är en trygg och trivsam skola för såväl elever som personal. Skolan når goda kunskapsresultat och har en mycket bra image. Huvud- och stödprocesserna bedöms totalt som likvärdiga avseende styrkor och förbättringsområden. Skolan uppnår totalt 102 poäng och minst steg 3 på alla delkriterier. Fribergaskolan blir därför med god marginal Qualis-certifierad.”

”Skolans verkliga styrkor är
Den grundmurade trygghet och trivsel 
som finns på hela skolan.
Elevernas goda kunskaper och färdigheter.
Det goda rykte och den goda image skolan har, 
varigenom den blir ett attraktivt val för elever”
 
Helena Esbjörnsson   Leif Jarlén
Svalöv och Lindköping 
2011-01-05Januari 2007: 

Granskningsrapport Qualis 

Fribergaskolan, en skola att vara stolt över! 

Nu har Fribergaskolan blivit 
kvalitetscertifierad enligt Qualis-modellen. 
En av få skolor runt om i landet 
som certifierades som en kvalitetssäkrad skola!


Vi är mycket glada och stolta över att nu kunna meddela att vi med råge är certifierade av kvalitetsnätverket Qualis.

QUALIS är en modell för systematiskt kvalitetsarbete och bygger på självvärderingar i kombination med en opartisk granskning.

Elever, föräldrar och personal deltog i ett antal enkätundersökningar som genererade certifiering med följande motivering:

"Skolan uppvisar en god och jämn kvalitet. Trygghet och trivsel råder i skolan och det finns olika metoder för det förebyggande arbetet.

Eleverna tar i hög grad ansvar för sitt eget lärande, vilket skolan arbetar systematiskt med. 

Kommunikation, både intern och extern, är en annan av Fribergaskolans styrkor. Skolan har ett gott rykte och arbetar aktivt med sin image. Enköping, januari 2007."

Se diplom här

Genomförande av arbetet med självvärdering och certifiering:

Fribergaskolan har genomfört en sjävvärdering i anslutning till Qualis-trappan och de elva kvalitetsområden, som speglas i Qualis-trappan. Bland de utvärderingsmetoder, som Fribergaskolan har använt, kan först nämnas enkäter till elever, föräldrar och personal. Därtill har vissa kvantitativa tal redovisats avseende kunskaper och färdigheter, organisation, kompetens och resursutnyttjande. Dessa redovisningsformer har kompletterats med de planer och rapporter som skolledningen funnit relevanta för att belysa kvaliteten i Fribergaskolan, bl.a. mål i verksamhetsplanen och kvalitetsredovisningen.”Certifieringen” har skett i form av att undertecknade som externa observatörer tillbringat två dagar i skolan.  Under själva besöksdagarna har vi besökt samtliga arbetslag/arbetsenheter under deras arbete. Vi har också genomfört gruppintervjuer med sju olika grupper, bestående av lärare, facklig företrädare, elevvårdspersonal, övrig personal, elever, föräldrar och ledningsgruppen, d.v.s. skolledningen. Vid besök och intervjuer har vi fokuserat på områden och kriterier i anslutning till Qualis-trappan.  

Verksamhetens kvalitet inom elva områden:

Trygghet och trivsel: Det är ingen tvekan om att eleverna både trivs och känner sig trygga på Fribergaskolan. Vid intervjun med eleverna, vilka var elevrådets styrelse,  uttryckte de tydligt att man som elev trivs bra och känner sig trygg på Fribergaskolan. Eleverna talade om ”Fribergaandan” som ett positivt kännetecken på den fina andan på skolan. De två dagarna som vi var på skolan kände även vi av denna positiva anda med glada och positiva elever och personal. Mobbning och trakasserier förekommer sällan. ”Kamratstödjarna fungerar bra och alla känner till vilka de är” berättar eleverna. Vi träffade också kamratstödjarna för skolår 7. Dessa bekräftar bilden av en trygg och trivsam skola. Eleverna berättar att de har upptäckt mobbning och att de också har sett att vidtagna åtgärder lett till resultat. I kommunens egen kundundersökning våren 2006 till föräldrar anger 79 % att de är nöjda eller mycket nöjda på frågan om vilket helhetsintryck som de har av Fribergaskolan. Motsvarande värde i elevenkäten på samma fråga var 94 % nöjda eller mycket nöjda.

Elevernas ansvar för eget lärande: Fribergaskolan arbetar systematiskt med att lära eleverna att ta ett eget ansvar för sitt lärande. All verksamhet planeras med eleverna som medansvariga. Utgångspunkten är de elevmål som finns angivna i skolans lokala kursplaner. Vi kunde vid våra lektionsbesök se att målen fanns tydliggjorda i dokument för respektive arbetsområden. Där anges också vilka krav som gäller för att nå ett visst betyg på arbetsområdet ifråga.  Eleverna arbetar i egen takt. I samband med utvecklingssamtalet formuleras elevens individuella utvecklingsplan. Här formuleras också elevens egna mål. Dessa skriver eleverna själva in i SchoolSoft. Därefter ger lärarna respons på vad eleverna har skrivit genom att i SchoolSoft skriva var eleverna befinner sig i måluppfyllelse samt vad som eleverna behöver förbättra för att nå önskade mål. Både elever, föräldrar och all personal lovordar SchoolSoft.

Arbetssätt och lärarroll: Vid våra lektionsbesök såg vi flera exempel på arbetssätt präglat av variation och flexibilitet. Variationen är tydlig. Teoretiska inslag varvas med praktiska. Genomgående märkte vi arbetsglädje och att eleverna tog ansvar för sitt lärande. Flera av lärarna kommenterade också att det är roligt att arbeta med så goda resurser som skolan förfogar över. Som exempel kan nämnas att i en av SO-salarna hade man en imponerande teknisk utrustning med bl.a. fast monterad IT-projektor i taket. 

Kunskaper och färdigheter: Skolverkets senaste statistik visar att 99,3 % av eleverna i Fribergaskolan, är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.  Genomsnittet i riket var samma år 89,2. Personalen arbetar målmedvetet med att ge eleverna det stöd de behöver inom ramen för ordinarie verksamhet. Man har lagt ned mycket arbete med att minska elevernas stress.

I Proof-enkäten instämmer 95 % av föräldrarna helt eller till stor del i påståendet att ”Skolan ger mitt barn goda kunskaper och färdigheter”. Fribergaskolan samlar in och följer upp resultat på såväl individ-, som grupp- och skolnivå. Här är SchoolSoft det verktyg som underlättar både dokumentation och uppföljning. I statistiken kan man också konstatera att kunskapsresultaten ligger i topp både i kommunen och i jämförelse med andra kommuner i länet, vilket ovan noterats. 
  
Delaktighet: Eleverna förklarar sig i intervjuerna nöjda med sina möjligheter att påverka. De säger att man kan påverka en del av det som händer i klassrummet om man vill. 

I kommunens kundundersökning 2006 till föräldrar får man en positiv bild av föräldrarnas delaktighet. På frågan ”om personalen är lyhörd för dina åsikter och synpunkter” som förälder svarar 93 % att man är mycket nöjd eller nöjd. 
  
Fribergaskolan har utarbetat en plan för elevinflytande. Utöver möjligheten till inflytande i den löpande verksamheten har eleverna ytterligare möjligheter. När mentorsgrupperna samlas har eleverna möjligheter att ta upp olika frågor.  Vid arbetslagsträffar finns elevrepresentanter med från varje mentorsgrupp och eleverna uppmuntras till aktivt deltagande. I skolans elevråd är alla elevgrupper representerade. En styrelse väljs i början av varje läsår. Elevrådet har kontinuerlig kontakt med skolledningen. Elevrådets styrelse  kände att de kunde påverka en hel del. Vi är, uttryckte ordföranden, ”ett slagkraftigt elevråd och man kan påverka det mesta om man vill”.

Organisation: Fribergaskolan är en 7-9-skola med c:a 460 elever och 60 personal. Skolan har en arbetslagsorganisation som inte har förändrats på många år. Det finns sju arbetslag, två horisontella arbetslag per årskurs samt ett vertikalt arbetslag med ett fåtal elever med Aspergers syndrom. Arbetslagen har stor frihet att utforma sin verksamhet utifrån nationella och skolans egna styrdokument. Här spelar verksamhetsplanen samt rutiner, policies och profiler en stor roll. Arbetslagen träffas varje fredagseftermiddag. Skolans elevvårdsteam träffas varje fredag för att ta upp elevvårdsärenden. 

Styrning och ledarskap: Skolans ledning är rektor Maria Ljunkvist (år 2007) och biträdande rektor Karin Hydling. Rektor ansvarar för skolans övergripande ledning medan biträdande rektor har uppgifter av administrativ karaktär. Till detta område hör bl.a. mål och utvärdering. Mål finns på såväl individnivå som klassrumsnivå. Målen läggs in i SchoolSoft och därmed kan både elever och föräldrar se vilka krav som ställs. Även eleverna lägger in sina egna respektive mål och när resultat från prov redovisas i SchoolSoft är det enkelt att göra avstämningar. De flesta uppfattar skolledningen som tydlig och synlig. Ledarskapet är i huvudsak tydligt och strategiskt. 

Kommunikation: Detta område speglar skolans kommunikation internt inom skolan, med föräldrar och intressenter samt med omvärlden. Informationen till föräldrarna sker främst via SchoolSoft. Här läggs också en mängd uppgifter in som rör den enskilde eleven. Dessutom handlar det om information som gäller hela skolan. 

E-postsystemet heter First Class och alla elever och personal har egna e-postkonton. 

Hemsidan som är ny, är skolans ”skyltfönster” utåt. Här finns övergripande presentation av skolans verksamhet. I ”Nyhetsarkivet” läggs aktuell information in. Man ser till att kontinuerligt uppdatera den egna hemsidan. 

Inne i skolans korridorer finns TV-monitorer, vilka visar olika slags nyheter som rör skolan. 

Överhuvudtaget har Fribergaskolan satsat mycket på IT. Vi har tidigare konstaterat att skolan har goda resurser. Man har 150 datorer uppkopplade till Internet. Informationen på skolan fungerar bra enligt de intervjuade grupperna. Man vet som har beslutats och vad som är på gång. Kommunikation är helt klart en av skolans starka sidor.  Föräldrarna som besvarar de båda enkäterna är mycket positiva. 

Kompetens: Andelen lärare med pedagogisk examen i Fribergaskolan är 97,3 %, vilket självfallet är en mycket hög siffra. Skolan har en kompetensutvecklingsplan som är knuten till verksamhetsplanen. Fribergaskolan har inte haft några problem med rekrytering av lärare. Många lärare vill bli anställda på skolan. Kopplingen mellan skolans verksamhetsplan och kompetensutvecklingsplanen är naturlig och bra.

Resursutnyttjande: En grundläggande förutsättning för ett bra resursutnyttjande är att ha en budget i balans. Detta har Fribergaskolan. Totalkostnaden ligger på 67,9 Tkr/elev. Lärartätheten uppgår till 7,9 lärare/100 elever. Styrkan inom detta område är otvivelaktigt att man lyckas förena goda resultat med en ekonomi i balans. Man har en hög grad av samstämmighet med den fackliga motparten, vilken är nöjd med både den ekonomiska informationen och resurstilldelning. 

Image: Fribergaskolan har ett mycket gott rykte både i kommunen och i närområdet. Den bild, som enligt den intervjuade föräldragruppen kännetecknar skolan, är en skola som skapar trygghet för eleverna och som dessutom satsar på att ge alla elever goda kunskaper. Föräldrarna är själva marknadsförare av skolan. De är mycket nöjda med skolan och sprider också denna uppfattning till andra. Skolan arbetar också aktivt för att förbättra sin image. Skolans fina läge och goda verksamhet har medfört att man också har ett gott rykte. I intervjuerna säger både elever, föräldrarepresentant och personalen att de rekommenderar andra att söka sig till Fribergaskolan.

Anneli Hallström och Leif Hallström
Enköping, 2007-01-15
Elevröster:

"Fribergaskolan är toppen! Mycket bra lärare, som är schyssta, mänga klassresor, många bra alternativa stydiemetoder och sist men inte minst så har vi MAC datorer!" (Otto Carlberg, 8C2 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017